Aihearkisto: Osuuskunta

Kuukausimaksuerien maksuajankohtaa aikaistetaan

Osuuskunta etsii jatkuvasti keinoja liiketoiminnan tehostamiseksi. Keskustelimme aiheesta myös tilitoimiston kanssa. Kirjanpitäjä suosittelee, että osuuskunnan tulisi siirtyä käytäntöön, jonka mukaan laskut erääntyisivät maksukauden viimeisinä päivinä. Kun tilikauden saamiset kirjautuisivat välittömästi oikealle tilikaudelle, tasekirja-aineiston valmistaminen tulee sujuvammaksi ja tilinpäätöksen valmistaminen tulee edullisemmaksi.

Lähestymme vuoden loppua, jolloin on syytä tarkastella kirjanpidon menettelyjä niin että viimeiset laskut osuvat oikealle tilikaudelle. Laskutamme viidettä maksuerää jo toisen maksukuukauden puolessa välissä, jolloin maksu erääntyy kuukauden lopussa.

Toivottavasti uusi maksuajankohta ei aiheuta vaikeuksia jäsenille.

Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

Kuhmo on laaja kaupunkikunta maan itärajalla, 64. leveyspiirillä, joka jakaa Suomen kahteen yhtä suureen osaan. Taajamasta kuntarajoille on 40-60 km. Maakunnan väestötiheys on alhainen ja ikärakenne painottuu ikäihmisten puolelle.

Rakennettu verkko on liitetty yli 200 kotitalouteen ja yritykseen. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yritys, jonka päämääränä on luoda asukkaiden hyvinvointia ja kohentaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä.

Tarvelähtöisiä kyläverkkoja rakennetaan parhaiten alhaalta ylöspäin ohjautuvan yhteistoiminnan menetelmillä. Jäseniä osallistava rakennustyö onnistuu kustannustehokkaasti, kun se hyödyntää väestön osaamista, käsityötaitoja, maanrakennuskalustoa ja vastikkeettomia työpanoksia.

EU:n ja valtion tuki on mahdollistanut kustannustehokkaiden valokuituverkkojen rakentamisen olosuhteissa, joissa sellainen kehittämistoiminta ja rakennustyö ei ole mahdollista toteuttaa markkinaehtoisesti. On mielenkiintoista todeta, että kun verkko oli rakennettu valmiiksi, se itse asiassa loi markkinoita, siellä missä niitä ei aikaisemmin ollut.

Osuuskunta omistaa omaehtoisesti rakennetut verkot, joiden palvelut pidetään mahdollisimman yksinkertaisina. Kun toimintaa kehitetään avointa yhteisöllisyyttä ja automaatiota hyödyntäen, syntyy verkko joka vaatii vain vähän ylläpitoa ja hallintoa. Nämä ideat ovat hyödyksi osuuskunnan jäsenille, jotka voivat alhaisilla kuukausimaksuilla nauttia nopean laajakaistan eduista.

Valokuituverkot ovat tietoyhteiskunnan energiatehokasta ja kestävän kehityksen kriteerit täyttävää infraa. Niiden toiminta on kuitenkin riippuvaista sähkötuotannosta, sen hinnoista ja siirron laadusta. Alueen ilmaston ääri-ilmiöt ovat johdattaneet osuuskuntaa investoimaan energia-aloitteisiin.

Meneillään oleva 'Älykäs maaseutu 27' (Smart Rural 27) kehitystyö keskittyy sähkö- ja tietojärjestelmien tekniseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tarkastelut porautuvat myös Kainuun haavoittuvien sähkömarkkinoiden tilanteeseen ja niiden yhteiskunnallis-taloudelliseen perustaan.

Nämä T&K-hankkeet hyödyntävät olemassa olevia sekä suunnitteilla ja rakenteilla olevia verkkoja. Hankkeissa kehitetään laitehuoneiden energiatehokkuutta, vähäisen energian LoRaWan esineiden internetiä (IoT) sekä kylien monipalvelukeskuksien mallia, joka tuottaisi elinvoimaa 100 prosenttisesti maaseudun taloja ja yrityksiä kattavassa tietoyhteiskunnan verkossa.

Village network cooperative of Kuhmo

Suomenkielinen yhteenveto: Tämä englanninkielinen versio osuuskuntaa luonnehtivasta yleiskuvauksesta Osuuskunta-palstalla.

Kuhmon kyläverkko-osuuskunta is a village network company, which operates in the north-western part of Kuhmo municipality in Kainuu region, Finland. Kuhmo is a wide municipality with a radius of 40-60 km. It is located at the Russian border on the 64th latitude, which divides Finland in two equally sized parts. The population density of the region is low and it has quite an elderly age structure. The network consists of over 200 households and companies.

The cooperative is a non-profit enterprise, which focuses its efforts on creating well-being for the inhabitants by providing the prime infrastructure of the information society mode of production. It also aims at promoting the operating conditions for rural companies in the area. Village networks are constructed by bottom-up oriented collaborative work, made possible by handicraft skills, earthwork machines and voluntary efforts of the members.

EU and state support has enabled construction of cost-effective fiber networks in conditions where such development and operation wouldn’t be possible in a market-driven way. Once constructed, the network has indeed created markets, where there were none.

While the self-reliant cooperative operates its own networks, the service framework is kept simple. Driven by open source development and automation, the network requires only a small amount of maintenance and administration. These concepts have proven to be beneficial for the cooperative members, who can enjoy advantages of highspeed net communication by paying minimal subscription fees.

Fiber networks are the sustainable and energy efficient infrastructure of the information society. It is, however, dependent on electricity production, prices and transmission quality. Disturbances caused by extreme weather conditions have led the cooperative to invest on energy related efforts. The on-going ’Smart Rural 27’ work focuses on technical research and development of electrical systems, but also on Kainuu’s vulnerable electricity market situation and its socio-economic base.

R&D projects make use of existing village networks and new ones under planning and construction. They include development of energy-efficient machine rooms, a low-energy LoRaWan IoT network and development of a model for resilient village network hubs, serving rural households in village networks with 100% penetration.

Osuuskunnan varsinainen kokous 24.7.2022 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan varsinaisen kokouksen kutsuu hallitus koolle sunnuntaina 24.7.2022 kello 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-salissa, osoitteessa Väinämöinen 2.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään osuuskuntalain 5. luvun 4§:n mukaan varsinaiselle kokoukselle kuuluvista asioista:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille; 4) hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta osuuskunnan osoitteessa: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Kokousaineisto toimitetaan pyydettäessä osuuskunnan jäsenille. Aineistoa voi tilata osuuskunnan www-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Hallitus

Osuuskunta luopuu sähköpostilla laskuttamisesta

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 6.3.2022, että laskutusvaihtoehdoista poistetaan sähköpostilasku. Asiaan liittyvän tiedustelun seurauksena sähköpostiasiakkaiden lukumäärä supistui kymmeneen, jonka jälkeen erillisen laskutustavan jatkaminen koettiin olevan liiallinen kustannusrasite ja riskitekijä.

Entisille sähköpostiasiakkaille toimitetaan seuraavaa kuukausimaksuerää koskeva lasku veloituksetta paperilaskuna. Tämän jälkeen asiakkaat voivat jatkaa paperilaskuasiakkaina, tilata E-laskun tai sopia pankin kanssa suoramaksujärjestelyistä. Paperilaskuista veloitetaan 1.5.2022 lähtien 3 euroa.