Liittymien hinnat

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, 23.8.2014

HINNASTO

1. YLEISTÄ

Luoteis-Kuhmossa rakennetaan Kainuun ELY-keskuksen myöntämällä maaseuturahaston hanketuella valokuituverkko vuonna 2014. Tässä hinnastossa esitetään hankkeessa rakennettavien liittymien maksut. Myöhemmin ei liittymiä ole mahdollista rakentaa edullisilla ehdoilla.

ELY:n rahoituksessa painotetaan erityisesti hankkeen vaikutuksia elinkeinoelämään ja yritystoimintaan sekä olemassa olevaan asutukseen ja aktiiviseen kylätoimintaan. Julkinen tuki on 74 % hankkeen kokonaiskustannuksesta. Verkosta tulee osuuskuntaan liittyville jäsenille mahdollisimman edullinen, kun lisäksi 19,5 % sen kokonaiskustannuksesta katetaan vastikkeettomalla henkilö– ja konetyöllä.

2. OSUUSMAKSU 100

Osuuskuntaan jäseneksi liittyjän osuusmaksu on kaikissa tapauksissa 100 . Jäsen maksaa sen vain kerran, yhden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Osuusmaksun lisäksi maksetaan liittymismaksu(t) (ks. kohta 3).

Osuusmaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Se ei sisällä arvonlisäveroa.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy jäsenyydet hakemuksesta. Jäsenyys ei siis ole ilmoitusasia. Osuuskunta käsittelee jäsenhakemukset yhdenvertaisesti jäsentensä edut huomioon ottaen. Jäsenellä ei ole velvollisuutta hankkia liittymää.

3. LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Se maksetaan jokaisesta liittymästä. Liittymismaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

Liittymissopimus tulee tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen kaapelinlaskutyön alkamista runkoverkon ja kiinteistön välillä. Mikäli liittymissopimus tehdään mainittujen 2 viikon aikana, liittymismaksun korotus on 50 %, kuitenkin vähintään 50 . Mikäli myöhästyminen on aiheutunut liittyjästä riippumattomasta syystä, asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Myöhemmin tehtäviin liittymissopimuksiin soveltuu kohta 6.

Perusliittymä (100/100 Mb) 500

Perusliittymän nimellinen Internet-nopeus on 100/100 Mbit/s. Lähiverkon (osuuskunnan sisäinen liikenne) nimellinen liikennöintinopeus on 1/1 Gbit/s. Käyttömaksu sisältää kaikissa liittymätyypeissä 24 % arvonlisäveroa.

Varaus 250

Varaus ei oikeuta liikennöintiin osuuskunnan verkossa. Varausmaksu luetaan varaajan hyväksi, kun varaus muutetaan muuksi liittymäksi.

Hyvinvointiliittymä ( 10/10 Mb) 0,00

Hyvinvointiliittymiä pyritään tarjoamaan rajattu määrä. Hakija voi perustella hyvinvointiliittymän tarvetta mm. seuraavilla seikoilla: ikä, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarve sekä taloudellinen tilanne. Ratkaisun tekee osuuskunnan hallitus tai osuuskunnan valtuuttama riippumaton asiantuntijataho. Liittymismaksusta huolehtii perusliittymän mukaisesti viranomais- tai sponsoritaho.

Nimellinen Internet-nopeus on 10/10 Mbit/s. Lähiverkon nimellinen liikennöintinopeus on 1/1 Gbit/s.

Vapaa-ajan asunnot (100/100 Mb) 500

Vapaa-ajan asunnot sisältyvät ehdollisesti rakennushankkeen piiriin. Sisältymisen ratkaisee osuuskunnan hallitus tapauskohtaisesti, ottaen huomioon rakentamisen olosuhteet, vaikutukset muuhun rakentamiseen ja kustannukset. Erityistä huomiota kiinnitetään talkootyön määrään. Liikennöintinopeudet ovat samat kuin perusliittymässä.

Liittymä oikeuttaa liikennöintiin verkossa 5 peräkkäistä kuukautta tai sen osaa vuodessa. Laskutuskuukaudet ovat touko-syyskuu käyttökuukausien ajoittumisesta ja niiden määrästä riippumatta.

Muut liittymätyypit

Muut mahdolliset liittymätyypit käsitellään tapauskohtaisesti.

4. MAKSUTAVAT

Kertamaksu

Hinnaston hinnat soveltuvat, kun liittymismaksu maksetaan kerralla sopimusehtojen mukaisesti.

Osamaksu

Liittymismaksu voidaan maksaa osamaksulla:

– Liittymä 500 osamaksuerä 24 /kk, 24 kk, yhteensä 576
– Varaus 250 osamaksuerä 24 /kk, 12 kk, yhteensä 288

Ennakkomaksu

Mikäli liittymismaksun lisäksi myös ensimmäisten 2 vuoden käyttömaksut maksetaan liityttäessä, myönnetään ennakkoon maksettujen käyttömaksujen summasta 20 % alennusta. Ehto ei sovellu varaukseen eikä hyvinvointiliittymään.

Käyttömaksu

Käyttömaksu maksetaan kuukausittain. Sen voi maksaa vaihtoehtoisesti vuosittain kertamaksuna, jolloin se laskutetaan kyseisen vuoden tammikuussa.

5. TALOUDEN SISÄISET RAKENTAMISKUSTANNUKSET

ELY:n hanketuki ei kata talokohtaisia investointeja. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta tuottaa kaapeliliittymän rakennuksen ulkoseinään asti. Osuuskunta ei määrää talouden sisälle sijoittuvista päätelaitteista eikä rakenteista, vaan jäsen hankkii ne valitsemaltaan toimittajalta. Toimittajatahot ja hinnat ovat nähtävillä osuuskunnan www-sivustolla. Kyseiset tiedot ovat myös tilattavissa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan osoitteesta.

Kotitalouden sisällä suoritettavien asennusten arvo on päätelaitteista ja asennustavasta riippuen vähintään n. 150 , sisältäen arvonlisäveron.

Liittymän rakentamistavoista voi tiedustella osuuskunnan toimihenkilöiltä.

6. LIITTYMÄN HANKINTA ELY:N TUKEMAN RAKENNUSHANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Hinnat ja ehdot ovat voimassa vain 30.9.2014 mennessä tehtäville liittymissopimuksille, ellei osuuskunta ilmoita lisäajasta nettisivuillaan nettinoste.fi.

Mikäli liittymissopimus tehdään mainitun päivämäärän jälkeen, veloitetaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 2 500 . Kulut riippuvat rakentamisolosuhteista ja ovat tyypillisesti suuruusluokaltaan 10 000 .

7. MUUT EHDOT

Hinnat ovat voimassa suoraveloitukselle ja sähköiselle laskulle. Paperilaskulisä on 2 / lasku sisältäen arvonlisäveron.

Osuuskunta voi tarkistaa hintoja ja muita ehtoja sääntöjensä mukaisesti.

Kuukausimaksu

Sääntöjen mukaan osuuskunnan kokous päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista. Osuuskunnan liittymän kuukausimaksu on 35 euroa, sisältäen arvolisäveron. Paperilaskulisä on 2  / lasku sisältäen arvonlisäveron.

Ylijäämä käytetään ensisijaisesti tietoliikenneverkon
kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille.

Talkoorakentaminen etenee vauhdilla

Alhaalta ylöspäin rakentuva talkootyö muodostaa NOSTE-hankkeen selkärangan. Talkootoiminnan organisoiminen on oma haasteensa, mutta sitten kun punaisen langan pää on löytynyt loksahtavat ratkaisut nopeasti paikoilleen.

Talkoorakentamista Hiidentauksentiellä
Talkoorakentamista Hiidentauksentiellä

Kun Ylä-Vieksille saatiin kaapelia ja muuta rakennusmateriaalia, ovat työporukat ryhtyneet rakentamistehtäviin. Meneillään oleva työ ruokkii innostusta: Hiidentauksentiellä saatiin neljä uutta liittymää heti kun Matti Niskasen ohjaama aura rupesi kyntämään tienlaitaa.

7.8.2014 pidetyssä työkokouksessa puhuttiin jo pelkkää asiaa kiinteistösuunnitelmien laatimisesta, reittien muuttamisesta, työturvallisuudesta ja nopeasti syntyvien uusien rakenteiden kirjaamisesta. Ylä-Vieksillä on monenlaista osaamista ja nyt pitää valita paikallinen työjohto niin että työ etenee hyvässä järjestyksessä.

Kaapelin vetoa Kokkovaarantiellä
Kaapelin vetoa Kokkovaarantiellä

Iivantiirassa on tehty työtä kahdella työmaalla. Hietalahdessa saatiin aikaan kaksi uutta liittymää kun sähkötolppien varaan rakennettu ilmakaapeli muutettiin maakaapeliksi.

Yhteys Hietalahteen rakentui Kokkovaarantietä pitkin kun uuttera kyläyhdistyksen johtaja, Voitto Pulkkinen kaivoi uraa tien penkereeseen. Pekka Niskanen rakensi telineen traktorin kärryä varten, tilaamalla Nopan konepajalta laakeroidut kiinnikkeet.

Vapaa-ajan liittymät kuuluvat hankerahoituksen piiriin

NOSTE-hankkeessa vakinaisiin taloihin, maatiloihin ja yrityksiin rakennettavat liittymät ovat ensisijaisessa asemassa. Vapaa-ajan asujat ovat kuitenkin avainasemassa osuuskunnan rahoitustilannetta ja liiketoimintaa rakennettaessa.

Niinpä Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut, että myös vapaa-ajan asuntoihin rakennettavat liittymät kuuluvat NOSTE-hankkeen rahoituksen piiriin. Tämä tarkoittaa että hankkeen johto voi hinnoitella vapaa-ajan liittymät niin että niitä voidaan hankkia samoilla ehdoilla kuin muitakin liittymiä.

Ylä-Vieksin reittisuunnittelijoiden koulutus SU 15.6. klo 15 talkootoimistolla

Kyläverkkojen reittisuunnitelmat ovat valmiina ja nyt aloitamme rakentamisen. Rakennustyö alkaa kotitaloukssa ja etenee sieltä kyläteille. Kyläteiltä rakennustyö siirtyy yleisille teille.

Suunnittelija kerää kotitalouksia, niiden reititystä ja talon asennustöitä koskevaa tietoa
Suunnittelija kerää kotitalouksia, niiden reititystä ja talon asennustöitä koskevaa tietoa

Kotitalouksien, yritysten ja julkisrakennusten alueilla työ suoritetaan talkoopohjaisesti aina talon ulkoseinään asti. Talon pätelaitteen asentaminen on tilaajan ja asentajan välistä kauppaa, josta on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys.

Kun kaikki kotitalousreitit ovat valmiina alkaa kyläteihin kohdistuvat urakat. Lopulta ryhdytään yleisillä teillä toteutettaviin urakoihin.

Ennen varsinaiseen rakentamiseen ryhtymistä, tarkennamme ensi tilassa kotitalouksien reittejä, niin että kaivutyö voi alkaa todenteolla ja hyvin suunnitellusti. Suunnittelutyö suoritetaan yhteisöllisesti ja talkootyönä. Hankkeen nimeämät suunnittelijat tekevät työtään yhteistuumin asukkaiden kanssa.

Ylä-Vieksin talkoosuunnittelijat kokoontuvat sunnuntaina 15.6.2014 klo 15. Koulutustilaisuus pidetään NOSTE-hankkeen talkootoimistolla, joka sijaitsee rivitalon asunnossa 1.

Rakennustyöt käynnistyivät Iivantiirassa

Kevät tuli ja routa suli. Nyt on hyvä ajankohta aloittaa valokuituverkon rakennustyöt. Iivantiira otti varaslähdön rakentamalla ensimmäiset 15 liittymää Hietalahteen, kyläkoululle ja kyläyhdistyksen omistamalle rivitalolle.

Lipukan Kuidun Matti Heikkinen asentaa Iivantiiran rivitalon asuntojen liittymiä
Lipukan Kuidun Matti Heikkinen asentaa Iivantiiran rivitalon asuntojen liittymiä

Koululla rakennustöitä suorittanut Voitto Pulkkinen kaivoi myös rivitalon tontilla. Vaikeimmat kohteet rakennettiin lapiotyönä. Kaapelinvetoa varten tarvittiin kelanpurkulaite, joka rakennettiin Matti Heikkisen laudoista ja romuputkesta.

Sitten kaapelit vedettiin paikoilleen, jonka jälkeen ELY:n rahoittama osuus oli jo valmiina. Asunnoissa tapahtuvat asennukset eivät kuulu NOSTE-hankkeen tuettuun osuuteen. Ne ovat osuuskunnan liiketoimintaa. Niinpä työt suoritettiin yhdessä paikkakunnalla toimivan yrityksen kanssa.

Talojen väliin asennettiin putki, josta kaapeli vedettiin narulla. Kotitalouden osuus alkaa siistillä suojakourulla.
Talojen väliin asennettiin putki, josta kaapeli vedettiin narulla. Kotitalouden osuus alkaa siistillä suojakourulla.

Jäsenhakemus

Tervetuloa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan jäseneksi. Voit hakea jäsenyyttä täyttämällä oheinen jäsenhakemus. Toimita hakemus allekirjoitettuna osoitteeseen: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, Kokkovaarantie 1063, 88760 Iivantiira.

Palautuskelpoinen ja veroton osuusmaksu, 100 euroa maksetaan osuuskunnalle kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisen jälkeen. Maksu suoritetaan tilille: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, IBAN FI83 5177 0020 0836 10, BIC OKOYFIHH.

Jotta maksaja olisi kaikissa tapauksissa tunnistettavissa tulee maksun yhteydessä käyttää viitettä tai ilmoittaa maksavan jäsenen yhteystiedot.

Liittymä- ja varausmaksuja ruvetaan keräämään maaliskuusaa 2015. Niitä voidaan suorittaa myös osamaksuperiaatteella, josta voi sopia osuuskunnan kanssa.

Jäsenhakemus PDF icon large

Kysykää, niin me vastaamme

Miten voin olla puhelimitse yhteydessä osuuskunnan toimitsijoihin?

Jätä yhteydenottolomakkeella soittopyyntö, niin sinuun otetaan yhteyttä. Hankkeelle on hankittu puhelin, johon voi soittaa MA-PE klo 9-17 välisenä aikana. Puhelinnumero on: 040-3577868,

Miten toimitan allekirjoitetun jäsenhakemuslomakkeen osuuskunnalle?

Osuuskunnan osoite on:

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta
Kokkovaarantie 1063
88760 Iivantiira

Miten kattavana verkko rakennetaan?

Rakennamme 270 liittymää Iivantiiran, Kuusamonkylän, Härmänkylän, Vuosangan, Ylä-Vieksin, Juonnon ja Hietaperän kylissä. Kaapeli pyritään vetämään jokaiseen vakinaiseen kotitalouteen, yritykseen ja julkisrakennukseen.

Kuinka koko Kuhmoa kattava verkko saadaan aikaan?

Entistä paremmin kun Luoteis-Kuhmo on rakennettu. Tuotamme tietoa miten verkkoa voidaan rakentaa yhteisöllisesti ja hyvin kustannustehokkaasti.

Miten liitytään jäseneksi?

Jäsenyyttä voi hakea milloin vaan. Osuuskunnan jäsenmaksu on 100 euroa. Jäsen sitoutuu myös hankkimaan liittymän.  Jäsenhankintakampanja aloitetaan kun osuuskunnan varsinainen kokous on määritellyt hintarakenteet.

Paljonko liittymä maksaa?

Maksuista päättää osuuskunnan varsinainen kokous. Hallitus esittää että liittyjä maksaa jäsenmaksuna 100 euroa ja liittymismaksuna 500 euroa. Nämä maksut voidaan suorittaa osamaksuperiaatteella, jolloin maksuaika on pisimillään kaksi vuotta.

Liittyjä huolehtii omista päätelaitteistaan ja kotitalouden sisäverkosta. Päätelaitteiden hinta riippuu asukkan omista valinnoista. Halvimmillaan kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvat välineet maksavat runsaan 100 euron verran.

Mitä teette jos kaupunki ei takaa tai myönnä lainaa?

Osuuskunta tarvitsee puskuria jotta selviydymme ongelmitta ELY:n maksukierron aiheuttamista kassavajeista. Maksatus viipyy 2-6 viikkoa hakemuksen jätöstä. Kaupungin apua tarvitaan siinä tapauksessa, että osuuskunta joutuu huonon arpaonnen kautta ELY:n ylimääräisen tarkastuksen kohteeksi. Siinä tilanteessa emme voi käynnistää uusia urakoita. Jottei näin kävisi osuuskunta hankkii lisärahoitusta.